Dołącz do nas

Zgodnie ze statutem nasza Izba ma charakter otwarty, mogą do niej przystąpić, na zasadach określonych w Statucie podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, działający w strukturze samorządu terytorialnego, producenci związani z sektorem komunalnym oraz związki gmin.

 

Spotkania branżowe dla Członków Izby odbywają się co około dwa ?trzy miesiące, są to głównie  szkolenia – dla księgowych i specjalistów gospodarki odpadami zatrudnionych w branży gospodarki odpadami oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw odpadowych.

 

Głównym wydarzeniem jest Walne Zgromadzenie Izby, które odbywa się w pierwszym półroczu roku,- jest to okazja do spotkania przedstawicieli ponad stu przedsiębiorców branży oraz konferencja odpadowa w Krakowie, która odbywa się zwykle w styczniu bądź lutym każdego roku. Nasza Izba koordynuje i przesyła na bieżąco naszym Członkom wszelkiego typu projekty aktów prawnych dot. gospodarki odpadami, jesteśmy opiniodawca w
procesie legislacyjnym i na podstawie wniosków naszych Członków przekazujemy opinie do projektów ustaw, jak i do obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Przekazujemy także informacje o projektach NFOŚiGW i MInisterstwa Gospodarki.

Posiadamy także stałą rubrykę w „Przeglądzie Komunalnym” i współpracujemy na podstawie zawartych porozumień o współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Powiatów POlskich, Unią Miast i Miasteczek, Unią Metropolii Polskich (uczestniczymy także w ich Posiedzeniach zgłaszając uwagi KIGO do znowelizowanych przepisów).

Z naszej strony pomagamy także w rozwiązywaniu indywidualnych problemów zrzeszonych firm, jak np.rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,

W latach ubiegłych na podstawie zapytań prawnych Członków zleciliśmy przygotowanie ponad 40-tu interpretacji prawnych, a także wyjaśnień kwestii podatkowych, które rozesłano do wszystkich zrzeszonych.

Oferujemy także różnego typu formy promocji na naszych spotkaniach, konferencjach i na stoisku KIGO na Targach POLEKO w Poznaniu.

Serdecznie  zapraszam Państwa do współpracy i przystąpienia do prac naszej Izby.

Statut KIGO
Deklaracja członka wspierającego
Deklaracja członka zwyczajnegoSkładki członkowskie