Komentarz KIGO w sprawie wyroku KIO

Pierwszy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący obowiązującej od 1 stycznia tego roku procedury zamówień in-house, potwierdza, że nowe przepisy pozwalają gminom udzielać zamówień kontrolowanym przez siebie spółkom z pominięciem procedur konkurencyjnych.

 

Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa o przekazaniu zadania własnego gminy dotyczącego odbioru i transportu odpadów od mieszkańców własnej spółce komunalnej MPGK  w Tarnowie jest jak najbardziej słuszna  i realizuje cele założone przez ustawodawcę w nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych. Odwołujący się do Krajowej Izby Odwoławczej zakwestionowali m. in. kwestię, że nie spełniono warunków wynikających z przepisów a dotyczących wymogu świadczenia przez spółkę komunalną ponad 90% działalności na rzecz macierzystej gminy. Tymczasem jak potwierdził wyrok KIO w przypadku Tarnowa reorganizacja działalności spółki wyczerpała dyspozycję przepisu uprawniającego do udzielenia zamówienia z wolnej ręki – co czyni zarzuty odwołujących bezpodstawnymi.

 

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami podziela stanowisko KIO, że skoro reorganizacja spółki nie została zdefiniowana w ustawie to można ją traktować szeroko, czyli dopuszczalne są wszelkie działania reorganizacyjne, których skutkiem jest osiągnięcie przez spółkę wymaganego poziomu działalności świadczonej na rzecz macierzystej Gminy.

 

Bardzo cieszy nas stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej potwierdzające, że  Gmina zgodnie z nowymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych ma możliwość skorzystania z takiego mechanizmu jak udzielenie zamówienia z wolnej ręki  i skorzystanie  z tego przepisu nie jest traktowane jako nadużycie pozycji dominującej. Serdecznie gratulujemy władzom miasta Tarnowa pozytywnego wyroku i skorzystania z nowych przepisów. Mamy nadzieję, że dla dobra Gmin, mieszkańców i środowiska z narzędzia tego skorzystają także inne samorządy.