Stanowisko Ministerstwa Środowiska ws. postulatu KIGO o umożliwienie gminom wliczania do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów przekazywanych przez mieszkańców do punktów skupu surowców.

Krajowa  Izba Gospodarki Odpadami, jako orędownik rozwiązań sprzyjających rozwojowi branży odpadowej, w roku ubiegłym i bieżącym postulowała do Ministerstwa Środowiska o  umożliwienie gminom wliczania do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów przekazywanych przez mieszkańców do punktów skupu surowców.

 

Prekursorem tego rozwiązania jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, którego Dyrektorem od lat jest Wojciech Janka.

Nasze postulaty zostały zinterpretowane przez Panią Bogusławę Brzdąkiewicz ? Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, która w liście do KIGO z dnia 9 czerwca 2017r. reasumuje powyższą kwestię: ? (?) w zakresie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy zebranych w punktach skupu surowców wtórnych lub w przypadku różnego rodzaju akcji zbiórki w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach gmina może wystąpić z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej masy i sposobu zagospodarowania tych odpadów. Wówczas należałoby traktować je jako odpady zebrane w inny sposób i ich masę uwzględnić przy obliczaniu poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.?.

W imieniu Zarządu i Członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami wyrażam opinię, że powyższa odpowiedź Ministerstwa to zapowiedź dalszych zmian zmierzających  w kierunku stworzenia samorządom i przedsiębiorstwom gospodarki odpadami odpowiednich i skutecznych narzędzi niezbędnych do wywiązania się przez nasz kraj z zobowiązań podjętych w traktacie akcesyjnym.

Oceniamy ten fakt także jako zwiastun tworzenia spójnej polityki odpadowej opartej przede wszystkim na stabilnym, kompleksowym  systemie prawnym i korzystającej z wszelkich możliwych rozwiązań systemowych, które sprzyjać będą  całościowemu spojrzeniu na branżę gospodarki odpadami jako znaczącą gałąź gospodarki narodowej o ogromnym potencjale rozwojowym.

List z Ministerstwa Środowiska