O nas

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami jest organizacją samorządu gospodarczego. Izba ma charakter otwarty i mogą do niej przystąpić, na zasadach określonych w statucie, podmioty związane z gospodarką odpadami, głównie te działające w strukturze samorządu terytorialnego.

Obecnie zrzeszamy 130 krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami. Nasi członkowie to znaczący udziałowcy rynku gospodarki odpadami w Polsce.

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO)  angażuje się w działania mające na celu wprowadzenie w Polsce takich rozwiązań prawnych, które przyczynią się do budowania stabilnych systemów gospodarki odpadami w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału spółek samorządowych. Jako zrzeszenie głównie firm komunalnych Izba stale współpracuje ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Unią Metropolii Polskich.

Nadrzędnym celem działań Izby jest stworzenie ram prawnych, umożliwiających Polsce osiągnięcie wyników ekologicznych na poziomie europejskim. W celu realizacji tych dążeń Izba nawiązała współpracę z podobnymi organizacjami z Niemiec, Austrii, Szwecji, a od dwóch lat jest pełnoprawnym Członkiem Municipal Waste Europe, organizacji reprezentującej interesy firm samorządowych wobec Parlamentu i Komisji Europejskiej, zrzeszającej Izby z sektora gospodarki odpadami z 19 krajów Europy.

Głównym celem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych jej Członków zarówno wobec administracji rządowej jak i samorządowej. Izba jest także organem opiniującym w procesie legislacyjnym. W latach ubiegłych na podstawie zapytań prawnych Członków zleciliśmy przygotowanie szeregu opinii  prawnych, a także interpretacji kwestii podatkowych, które rozesłano do wszystkich zrzeszonych. Członkowie mają możliwość udziału w organizowanych przez Izbę inicjatywach, dedykowanych podmiotom komunalnym jak m.in.: konferencje, panele dyskusyjne, szkolenia dla kadry zarządzającej, specjalistów gospodarki odpadami i zamówień publicznych, księgowych i finansistów.  Wspieramy na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim działania naszych Członków, dysponujemy swoją stałą rubryką w ?Przeglądzie Komunalnym?. Dzięki naszym działaniom przedsiębiorstwa zrzeszone w Izbie mają możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z promocji na wszystkich naszych imprezach, a także na Targach branżowych. Uczestnictwo w pracach Izby to także okazja do nawiązywania kontaktów oraz wymiany doświadczeń i poglądów w gronie specjalistów reprezentujących największe firmy komunalne działające w sektorze gospodarki odpadami w Polsce