Decyzja KIO ws. zlecania zadań własnych gminy przez Miasto Gorzów Wlkp. własnej spółce komunalnej

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy komunikat spółki Inneko RCS, Członka naszej Izby.

 

W precedensowym wyroku Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 21 kwietnia br., oddalone zostało odwołanie  spółki ENERIS Surowce S.A., przeciwko  Miastu Gorzów Wlkp. w przedmiocie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i przejezdności dróg w Gorzowie Wlkp, dając tym samym prawo Miastu do zlecenia tej usługi własnej spółce Inneko RCS z wolnej ręki.

 

Wyrok jest precedensowy i pierwszy tego typu w Polsce. Proces wspierała także  Krajowa Izba Gospodarki Odpadami.

Gorzów i Inneko znowu liderami! ? Pierwszy tego typu In hause w kraju

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu  sprawy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Gorzów Wlkp. w przedmiocie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i przejezdności dróg w Gorzowie Wlkp. 21 kwietnia br. oddaliła odwołanie spółki ENERIS Surowce S.A., tym samym dając prawo Miastu do zlecenia tej usługi własnej spółce Inneko RCS z wolnej ręki. Wyrok jest precedensowy i pierwszy tego typu w Polsce

         Przepisy umożliwiające udzielenie takiego zamówienia w trybie inaczej nazywanym in house zostały wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych 1 stycznia 2017r. Spółka Inneko RCS jako pierwsza w Polsce postanowiła skorzystać z tego trybu udzielenia zamówienia właśnie dla spółki specjalnie utworzonej w celu realizacji wspomnianego wyżej zadania.  Wybór opisywanego trybu został zaskarżony przez ENERIS Surowce S.A., która
to spółka wniosła odwołanie do KIO. Jakkolwiek KIO zajmowało się już zamówieniami w trybie in house to jednak
w innym stanie faktycznym. Sprawa zamówienia in house dla nowoutworzonej spółki była pierwszą i precedensową w Polsce oraz orzecznictwie KIO. Sprawa była na tyle wyjątkowa w skali kraju, że po stronie odwołującego ENERIS Surowce S.A. oraz podmiotu, który zgłosił przystąpienie po stronie odwołującego, tj. Polskiej Izby Gospodarki Odpadami występowały jedne z najbardziej znanych kancelarii prawniczych w kraju.

         Na sukces Miasta Gorzów Wlkp. oraz Inneko RCS sp. z o. o. pracowało wiele osób, którym niniejszym Prezes Zarządu Inneko Artur Czyżewski składa podziękowania. W szczególności zaś należy w tym kontekście wymienić Panią Monikę Cimochowską Prezesa Zarządu Inneko RCS sp. z o. o., Panią Agnieszkę Kuźbę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., r.pr. Dariusza Sassa, r.pr. Marcina Boczka z Kancelaria Prawna Jerzykowski i Wspólnicy sp.k. w Szczecinie oraz r.pr. Sebastiana Lesia. Proces wspierała również Krajowa Izba Gospodarki Odpadami  oraz r.pr. Sławomir Podgórski z Krakowa.

        Przed Spółką Inneko RCS pozostało podpisanie umowy z miastem. Realizacja zadaia rozpocznie się w sierpniu 2017. Dla miasta korzyść jest podwójna: uzyska oszczędności w realizacji zadania i równocześnie wzmocni własną spółkę.