Konferencja i Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków KIGO w Łomnicy k. Jeleniej Góry

W dniach 8-10 czerwca 2017r. r. w Łomnicy k/ Jeleniej Góry obyła się zorganizowana przez Izbę konferencja pt. „Gospodarka odpadami jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym”, której Gospodarzami Honorowymi były Spółka MPGK w Jeleniej Górze, kierowana przez pana Włodzimierza Stasiaka oraz ZGiUK z Lubania, pod kierownictwem pana Michała Turkiewicza.  O randze konferencji KIGO świadczy udział gości honorowych: Marcina Zawiły – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Jerzego Łużniaka – Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Mariusza Tomiczka – Zastępcy Burmistrza Miasta Lubania oraz Leszka Świątalskiego – Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, omówienia obecnych praktyk, możliwości i wyzwań wynikających ze zmian prawnych, a także przedstawienia praktycznych aspektów, związanych z wdrażaniem nowych przepisów. Ponadto tematyka legislacyjna uzupełniona została o aspekty finansowe, ekonomiczne i techniczne, związane z rozwojem branży.

Regulacje prawne i doświadczenia z pierwszych wdrożeń zamowień „in-house” w gospodarce odpadami  szeroko omówił mecenas Sławomir Podgórski z Kancelarii Radców Prawnych M. Hanczakowski, S. Podgórsk. Powyższe kwestie zostały uzupełnione przez Macieja Kiełbusa – Partnera w Dr Krystian Ziemski &Partners Kancelarii Parwnej, który przedstawił zebranym wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami w obecnym systemie prawnym. Prof. dr hab. Inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawił referat, pt.: „Termiczne przekształcanie odpadów jako element systemu gospodarki odpadami” zaś Magdalena Dziczek – Członek Zarządu, Dyrektor Biura EKO-PAK omówiła model rozszerzonej odpowiedzialności producentów w świetle Dyrektyw Unijnych.

W drugim dniu konferencji nie zabrakło prezentacji gospodarzy honorowych konferencji: o działalności spółki  MPGK w Jeleniej Górze opowiedział Prezes Włodzimierz Stasiak zaś prezentacji ZGiUK z Lubania dokonał jej Prezes Michał Turkiewicz. Nie zabrakło także referatu prezentującego rozwiązania systemowe sprzyjające rozwojowi branży odpadowej. Wojciech Janka Prezes Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast  i wieloletni dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze zaprezentował zebranym model umożliwiający gminom wliczanie do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów przekazywanych przez mieszkańców do punktów skupu surowców na przykładzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, który jest prekursorem takiego rozwiązania.

Krzysztof Bałanda – Prezes MPO w M.St. Warszawie opowiedział zebranym o gospodarce odpadami w świetle obecnych i planowanych uregulowań prawnych w Unii Europejskiej. Wykład Prof. Zbigniewa Grzymały – Kierownika Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poświęcony został finansowym i ekonomicznym aspektom planowania inwestycji w gospodarce odpadami.

 

Nowości technologiczne przedstawił natomiast przedstawiciel firmy SCANIA POLSKA Sponsor konferencji, oferujący innowacyjne rozwiązania w transporcie.

Piątkowe popołudnie w całości poświęcone było Walnemu Zgromadzeniu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, w trakcie którego zebrani reprezentanci zrzeszonych przedsiębiorstw obdarzyli zaufaniem obecny Zarząd i przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego za rok 2016 oraz z działalności w minionych czterech latach, jednogłośnie udzielając Zarządowi absolutorium na rok 2017.

 

Współpraca Rządu, samorządu i sektora komunalnego niezbędna

„Konferencja dowiodła, że zaistniałe w naszym Kraju zmiany prawne wymagają ścisłej współpracy sektora komunalnego z samorządami i stroną rządową, ponieważ tylko wówczas możliwe jest zorganizowanie prawidłowo funkcjonującego systemu gospodarki odpadami w gminie, gwarantującego osiągnięcie zakładanych efektów jakościowych i ekologicznych. Zmiany legislacyjne planowane w Parlamencie Europejskim stwarzać będą zarówno ogromne możliwości rozwoju jakości świadczonych usług, jednakże ich wdrożenie może się okazać zadaniem trudnym, dlatego tak ważna jest i współpraca, i merytoryczne wsparcie na wszystkich poziomach organizacji systemu” – podkreślił podsumowując konferencję Tomasz Uciński – Prezes KIGO.

 

 

ostateczny-program_konferencji-w-Karpaczu-Osada-Snieżka-8-10-czerwca-2017-2